ESCOLA DE COPONS

"La ment creativa és un do sagrat i la ment racional un servent fidel. Per això resulta molt curiós que hàgim creat una societat que, oblidant el do, hagi acabat honorant al servent" Albert Einstein

Trets d’identitat

 1. Una acció tutorial activa i sistematitzada, en la que es té molt en compte l’educació emocional dels nostres alumnes i la presa de decisions, així com les estratègies de resolució de conflictes. No és només un treball de grup classe amb el tutor sinó un treball global de centre.

L’acció tutoria no és només una activitat que s’apliqui en una hora de la planificació setmanal, sinó que és una activitat present en tots els diversos moments de la vida escolar i tindrà en compte l’educació de valors, la planificació d’activitats sistematitzades d’educació emocional, d’autoconeixement, de participació i estratègies de resolució de conflictes. L’assemblea d’escola i les assemblees d’aules són òrgans específics per la gestió d’aquests aspectes.

 1. Unes estratègies d’ensenyament/aprenentatge significatiu centrat en la realitat propera dels alumnes i del treball per projectes, utilitzant tot tipus de recursos didàctics i tècnics.

Els aprenentatges dels alumnes sortiran a partir del treball per projectes que fomenti aprenentatges significatius. Els projectes no venen preestablerts pel professorat, sinó que es determinaran els projectes a treballar a partir dels interessos dels alumnes, fent ús de la conversa com a eina clau per trobar el centre d’interès. El mestre té la funció de garantir que amb aquest treball per projectes s’assoleixin els continguts curriculars dels diferents àmbits i que es treballi tenint en compte les diferents competències de l’alumnat. Els projectes són vius i s’aniran configurant a partir dels avenços i preguntes claus que es formuli l’alumnat. El mestre té la tasca de conduir l’alumnat a trobar respostes i crear nous interessos. Aquest tipus de treball requerirà la pràctica d’activitats alternatives que esdevindran essencials per l’aprenentatge: conversa (aula i petit grup). observació, experimentació, contacte amb l’entorn (físic i humà) i manipulació de materials. Tot plegat ha de resultar un treball vivencial que aprofiti els recursos de l’entorn proper.

 1. L’avaluació entesa no com l’objectiu final qualificatiu sinó com una eina que acompanya el procés maduratiu de l’alumne, tant a nivell acadèmic com personal, fent que l’alumne sigui part activa del procés d’avaluació i prengui consciència i responsabilitat de la seva situació i context.

L’avaluació es contempla no només com a una fotografia dels resultats obtinguts per part dels alumnes, sinó també com a part important del procés d’ensenyament-aprenentatge entre mestres i alumnes. Entenem que aquests són els aspectes que defineixen el nostre punt de vista sobre l’avaluació:

 • L’avaluació és el motor de l’aprenentatge.
 • L’error no serà mai entès com una qüestió a penalitzar sinó que serà entès com a eina útil per regular l’aprenentatge.
 • El més important és aprendre a autoavaluar-se.
 • A l’aula tots avaluen i regulen.
 • La funció qualificadora i seleccionadora de l’avaluació també és important.
 • La utilització d’instruments diversos millora l’avaluació
 • L’avaluació externa dels aprenentatges (proves del Departament d’Ensenyament) són útils per reflexionar sobre la tasca docent.
 • L’avaluació s’estén més enllà dels alumnes. Els mestres es mantindran en un procés de reflexió i avaluació del Projecte Educatiu de Centre, tenint en compte també les aportacions de les famílies.

© 2024 ESCOLA DE COPONS

Autor Anders Norén